Nieuwsbrief Polderplan, maart 2012

Agenda

donderdag 12 april 2012
Presentatie project en website Mastenbroek Toen en Nu Lezing over de landbouw ontwikkeling in Mastenbroek van de laatste 100 jaar. 20.00 uur, Trefpunt

vrijdagavond 6 Juli 2012
Polderconcert

Adviesraad Nationaal Landschap

Al sinds de start van het Nationaal Landschap heeft Polderbelangen zitting in de Adviesraad. Dit orgaan is samengesteld uit 26 diverse groeperingen die als spreekbuis fungeren naar de partners in het Nationaal Landschap. De adviezen en ideeën die de adviesraad uitbrengt zijn niet bindend, maar worden vaak wel door het bestuur overgenomen. De raad komt 4 keer per jaar samen op wisselende locaties. Half februari is er vergaderd in de Driester aan de Kamperzeedijk. Naast de meest recente stand van zaken is het beheer van de weidevogels aan de orde geweest. Het Nationaal Landschap heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor het aanleggen van plas-dras plaatsen in het gebied. Deze subsidie is bedoeld voor grondeigenaren die een perceel willen herinrichten speciaal voor weidevogels. Op zich een mooi initiatief, maar we hebben samen met LTO en Camperland de wens uitgesproken dat het stimuleren van weidevogelbeheer veel laagdrempeliger moet worden, zodat meer mensen gestimuleerd worden om mee te doen. Verder loopt op dit moment een onderzoek naar de biodiversiteit van de sloten in de IJsseldelta. Naar aanleiding hiervan is een klankbordgroep samengesteld die zal adviseren aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek. Polderbelangen heeft ook zitting in deze klankbordgroep en zal samen met de agrarische partners de vinger aan de pols houden.

Het huidige uitvoeringsprogramma van het Nationaal Landschap loopt tot 2013. De provincie heeft de wens uitgesproken om ook na 2013 door te gaan met het ontwikkelen van het Nationaal Landschap IJsseldelta, en heeft hiervoor € 6.000.000,- beschikbaar gesteld onder voorwaarde dat de 3 gemeenten en het waterschap 25% cofinanciering op zich nemen. In een tijd van bezuinigingen is dit niet zomaar geregeld, maar we willen de gemeenten oproepen om deze unieke kans niet aan zich voorbij te laten gaan!

Mocht u meer achtergrondinformatie willen hebben; de vergaderstukken van de adviesraad zijn te downloaden via de website: www.nlijsseldelta.nl/organisatie

Bermen Nieuwe Wetering

Sinds geruime tijd een ernstig zorgenkindje in de Polder Mastenbroek: de bermen aan de Nieuwe Wetering. Als Polderbelangen hebben we al diverse malen bij de gemeente Zwartewaterland aangegeven dat de situatie op dit moment onveilig en onaanvaardbaar is. De gemeente heeft aangegeven dat de komende jaren geen budget voorhanden is om een degelijke en duurzame verharding aan te leggen. Er is wel toegezegd dat men na de werkzaamheden aan de fietspaden en weteringen de berm weer zal herstellen. Er zijn waarschuwingsborden geplaatst, dit zal van permanente aard zijn. Gelukkig gebeurt er nu iets, maar in onze ogen blijft de situatie zorgelijk. Polderbelangen zal er voor zorgen dat dit punt op de agenda blijft staan bij de gemeente, maar we willen ook de bewoners oproepen om bij de gemeente aan de bel te trekken mocht de situatie weer verslechteren.

Erfabonnement Rendac

Iedere agrariër heeft er wel eens mee te maken dat een dood dier aan de weg moet worden aangeboden voor destructie. Met de beste bedoelingen wordt het dier afgedekt met een zeiltje of een kap. Helaas heeft de wind ook vrij spel in de polder, zodat het nog wel eens voorkomt dat het zeil wegwaait. Allereerst is dit geen fraai gezicht, maar daarnaast kan de AID ook een boete opleggen wegens het niet goed afdekken van een dood dier.
Graag willen we attenderen op het erfabonnement van Rendac. Het dier hoeft niet meer aan de weg te worden neergelegd, maar kan op het erf zelf worden aangeboden. Dit kost €2,35 per bezoek. Op zich geen groot bedrag zeker als je het afzet tegenover een boete wegens onvoldoende afdekken of het aanschaffen van een afdekkap voor kadavers!
De AID controleert regelmatig en alleen een poot die onder een zeiltje uitsteekt is al reden om proces-verbaal op te maken.

Lidmaatschap Polderbelangen Mastenbroek

De komende periode zal deze nieuwsbrief onder alle inwoners van Mastenbroek verspreid worden. Middels deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van de stand van zaken m.b.t. het PolderPlan en de actualiteiten die Polderbelangen Mastenbroek te melden heeft.
Wellicht bent u nog geen lid van Polderbelangen Mastenbroek, bewust of onbewust, maar we willen u van harte uitnodigen om lid te worden van onze belangenvereniging! Het lidmaatschap kost €7,50 per jaar. Wat krijgt u hiervoor terug? Allereerst hechten we grote waarde aan een breed gedragen belangenvereniging voor de inwoners van Mastenbroek. Hoe meer dekking des te sterker we staan als vereniging, daardoor kunnen we beter opkomen voor uw belang als inwoner van Mastenbroek. Daarnaast organiseren we regelmatig diverse activiteiten, workshops en bijeenkomsten. Mocht u lid willen worden dan kunt u contact opnemen met onze secretaris Sietze Kattenberg tel. 038-3317808 of per
email: info [at] polderbelangenmastenbroek.nl

Fotowedstrijd KCO

Het centrum van Mastenbroek is onderdeel van een heuse kunstexpositie opgezet door Kunst en Cultuur Overijssel (KCO). Vermoedelijk heeft u de twee grote billboards wel zien staan. Ze zijn onderdeel van de foto-expositie IJsseldeltalandschappen gemaakt door de fotograaf Jan Koster. Op 5 locaties in de IJsseldelta staan billboards met foto’s van de IJsseldelta. Een fietsroute verbindt deze locaties aan elkaar. Aan deze expositie is ook een fotowedstrijd verbonden. Heeft u een mooie foto van de IJsseldelta? Dan kunt u deze insturen via de website www.vvvijsseldelta.nl. de winnaar ontvangt een mooie ingelijste foto van Jan Koster. Inzenden kan tot vrijdag 13 april 2012.

Tip van de maand...

Via de website www.overheid.nl kunt u alle beschikbare informatie uit uw woonomgeving opvragen. Met een eenvoudige muisklik switcht u tussen de verschillende gemeentes en instanties. Publicaties, subsidieregelingen, wet en regelgeving enz. enz. Kortom een bijzonder nuttige pagina die zeker de moeite waard is om te bezoeken.

Nieuwe fietspaden

Na een periode van vorst is men weer aan de slag gegaan met de aanleg van de nieuwe fietspaden. De eerste stukken zijn vernieuwd en het resultaat mag er zijn! De start van de werkzaamheden was wat aarzelend en ging met horten en stoten, maar op dit moment zit de vaart er goed in. Vol verwachting kijken we uit naar april wanneer de fietspaden opgeleverd zullen worden. Het lijkt er in ieder geval op dat we als Polder bijzonder ingenomen kunnen zijn met dit mooie project.
De aanleg van de natuurvriendelijke oevers wordt in de Polder met wat meer gemengde gevoelens bekeken. De aannemer gaat zeer vlot en correct te werk, daar mag geen kwaad woord over gezegd worden. Over het nut en de noodzaak verschillen de meningen nogal. Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd bij het waterschap aan de bel trekken. Er was nog wat onduidelijkheid over de vrijgekomen baggerspecie en wat daar mee gaat gebeuren. Een deel wordt gebruikt voor de aanvulling van het talud en de bermen naast het fietspad. Voor het overige wordt nog een bestemming gezocht. Deze zal in ieder geval niet onder het fietspad verwerkt worden!
Via de website www.wgs.nl/mastenbroek kunt u de meest actuele stand van zaken nagaan. Ook staan hier de contactgegevens van de aannemers waar u terecht kunt met vragen en klachten.

Taart workshop

Afgelopen november hebben we een workshop taart maken georganiseerd. Wegens het enorme succes hadden we nog een 2e workshop georganiseerd. We kregen eerst een kleine uitleg (met een kopje koffie/thee) en konden toen direct aan de slag. Nadat we de taarten gevuld hadden konden we de kleur voor de taart gaan bepalen. Dit deden we met fondant wat we eerst zelf kleurden. Daarna gingen we de taart bekleden met fondant.
En toen begon het leukste van de taart maken: het versieren! Dit mocht je naar eigen idee doen of een idee halen uit een paar voorbeelden.
Al met al was het een zeer leuke en gezellige avond. En je mocht je eigen taart natuurlijk mee nemen naar huis, dus hadden de thuisblijvers ook nog iets lekkers. Hierbij een foto van het eindresultaat. En houdt de nieuwsbrieven in de gaten, want hier komt zeker een vervolg op...

Polderplan

Al ruim een jaar zijn we bezig met de uitvoering van het Polderplan. Daarin staan de plannen die we willen uitvoeren met het geld dat we van de Provincie en de gemeente hebben gekregen voor projecten om de leefbaarheid in de polder te verbeteren. Van dat geld hebben we vorige zomer het polderconcert uitgevoerd en hebben we de polderpolders ieder zoveel tijd gehouden.
Maar er staat nog veel meer op stapel. Daarover meer in deze nieuwsbrief.
Het polderplan is gemaakt in opdracht van Polderbelangen door een groep Mastenbroekers. Die zorgen ook dat het uitgevoerd wordt. Er zijn twee werkgroepen bezig. Een houdt zich bezig met alles wat met het centrum te maken heeft, onder leiding van Marriet de Jonge. De andere groep onder leiding van Marco van de Vegte organiseert projecten bezig die met erfgoed en gastvrijheid te maken hebben. Verantwoordelijk voor het geheel is Hendry van Ittersum die ook voorzitter is van Polderbelangen. Klaas van de Vegte houdt de financiën bij en Gerard Hendrix (HX) begeleidt de uitvoering van het Polderplan.
Voor het centrum van de polder heeft de ‘centrumgroep’ een plan gemaakt. Die groep bestaat uit Marriët de Jonge, Hendry van Ittersum, Henk Altena, Bert Würsten, Wim de Leeuw, Klaas ten Hove en Asje Palland (alleen voor de Staete). Voor de projecten die met Gastvrijheid en Erfgoed te maken hebben is een groep olv Marco van de Vegte verantwoordelijk. Verder zitten daarin Corrie van de Weerd, Klazien van den Brink, Gea Kok, Elke Riezebosch en Bernard Reuvekamp.

Nieuwe inrichting Centrum: School, Trefpunt en Staete

We kunnen de uitvoering van het plan grotendeels bekostigen uit de bijdragen voor het Polderplan. Voor onderdelen zullen we ook een beroep moeten doen op de eigen inzet vanuit de polder, te beginnen met de nieuwe inrichting van het plein voor het Trefpunt en de school.
Het opknappen van het voorplein bij het Trefpunt en bij de school is het eerste onderdeel. Het is nu een grote vlakte en we willen die graag wat groener en vriendelijker maken. De tekeningen en de offertes voor het werk zijn klaar, dus we kunnen er bijna mee aan de slag
Voor het pleintje op de hoek van de Kerkwetering en de Oude Wetering is een nieuw ontwerp gemaakt . We hebben dat heel chique Kruisvliedt Staete genoemd, ofwel de Staete. Het moet straks het visitekaartje van de polder zijn. Vanaf de Oude
Wetering kun je naar beneden lopen naar het water en daar komt een vissteiger voor gehandicapten en een aanlegplaats voor boten. Je kunt er aan het water zitten. Ook komen er op de keerwand die daarbij wordt gemaakt, foto’s van de polder. Op het pleintje zelf komen een paar parkeerplaatsen voor gehandicapten. Het informatiebord dat er nu al staat blijf staan. We hopen in de tweede helft van dit jaar het plein met alles erop en eraan klaar te hebben.
Als derde willen het groen in en om het centrum aanpakken. De polder was vroeger open en ruim. Bij het centrum is er niet veel meer van over. Vanuit de polder zie je de kerk en de pastorie niet meer. Dat is zonde. Daarom worden er nu veel bomen weggehaald en opgesnoeid. Vorig jaar is daar al een begin mee gemaakt.

Erfgoedproject

Al een tijd zijn Roelie Kok, Hanny Knol, Wim Blankvoort en Bernard Reuvekamp doende om foto’s en verhalen te verzamelen over de polder en vooral hoe de mensen er wonen en leefden en werkten. Het moeten verhalen van de mensen zelf zijn. De bedoeling is om daarmee een website te maken waarop de geschiedenis van de polder door de bewoners van de polder wordt verteld. Iedereen kan er straks zelf ook iets aan toevoegen. De groep probeert om eind maart een stukje van de website klaar te hebben om dat te kunnen laten zien en mensen enthousiast te maken voor wat we doen. De website poldermastenbroek.nl gaat uit twee delen bestaan: een over de geschiedenis en de andere over Mastenbroek nu. Die wordt beheerd door Polderbelangen. Onderdeel daarvan is deze Nieuwsbrief.
Om iedereen te informeren plannen we een bijeenkomst over het erfgoed van Mastenbroek op donderdag 12 april om 20.00 uur in het Trefpunt. Op die avond laten we de nieuwe website Mastenbroek toen en nu zien en willen u enthousiast maken daaraan uw bijdrage te leveren. Bovendien zal Jan van de Wetering, historicus en kenner van de polder een inleiding houden over de
ontwikkeling van de landbouw in Mastenbroek in de loop van de laatste 100 jaar.

Parfum Essence de Mastenbroek

De eigen parfum voor Mastenbroek die een paar jaar geleden door Birthe Leemeijer is gemaakt en zelfs is verkocht in de Bijenkorf, krijgt een vervolg. In de polder is het misschien iets vreemds, buiten de polder wordt de Essence Mastenbroek als iets bijzonders beschouwd. Om de parfum weer te promoten ontwikkelen we naast de bestaande verpakking ook een goedkoper product dat als ‘het relatiegeschenk’ van de polder kan fungeren. Inmiddels is er ook een eigen website gemaakt – www.essencemastenbroek.nl - en we hebben de bron waar de geur van de polder uit wordt afgetapt een beetje zichtbaar gemaakt. De Essence Mastenbroek is straks weer overal te krijgen en te ruiken.

Polderconcert

Na het grote succes van het eerste Polderconcert in juni vorig jaar in de tuin van de pastorie, waar 350 belangstellenden op afkwamen – zijn we bezig een tweede concert te organiseren, begin juli 2012. Ook deze keer vragen we jeugdsymfonieorkest de Vuurvogel een programma te verzorgen. Als een extra willen we deze keer een (jeugdige) instrumentalist of zanger programmeren. We verwachten weer veel belangstelling. Deze keer ook uit de polder zelf?

Polderborrel

Drie keer hebben we nu een Polderborrel georganiseerd. Het voldoet aan de verwachtingen denken we. Je komt er elkaar weer eens tegen, komt op een nieuwe plek en je bent er niet de hele middag of avond aan kwijt. Het betekent dat we ermee doorgaan. Omdat er een bijeenkomst is op 12 april hebben we besloten de volgende borrel, die in april was gepland uit te stellen tot later datum.